ค้นหาหนังสือราชการ-โครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลแบบบูรณาการ
ประเภท เลขที่หนังสือ วันที่/เดือน/ปี เรื่องหนังสือ ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ฉบับที่17/2564 20 กรกฎาคม 2564 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(ฉบับที่17/2564)
เอกสารการประชุม - 19 กรกฎาคม 2564 การทำรายงาน Tambon Profile ให้สมบูรณ์
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ฉบับที่16/2564 13 กรกฎาคม 2564 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(ฉบับที่16/2564)
หนังสือภายใน อว.0603.01.12/989 8 กรกฎาคม 2564 จัดสรรรายการค่าจ้างงาน งวดที่6 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลแบบบูรณาการฯ
คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่5137/2564 9 กรกฎาคม 2564 มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19
ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่14/2564 6 กรกฎาคม 2564 มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฉบับที่14
หนังสือภายใน อว.0603.22.03/0833 25 มิถุนายน 2564 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
รับ-หนังสือภายนอก อว0617.8/ว377 24 มิถุนายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมแฮกกาธอน(U2T Hackathon 2021)
รับ-หนังสือภายนอก อว0223/ว7236 25 มิถุนายน 2564 ขอความอนุเคราะห์วิดีโอแนะนำโครงการU2T
รับ-หนังสือภายนอก อว0223/ว410 16 มิถุนายน 2564 การคัดเลือกพื้นที่(จังหวัด/ตำบล)ที่บรรลุผลเร็ว(Quick win)ภายใต้โครงการฯ
รับ-หนังสือภายนอก อว0617/1381 24 มิถุนายน 2564 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามแผนภายใต้กรอบการดำเนินกิจกรรมU2Tสู้ภัยCOVID(U2T-COVID WEEK)(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
หนังสือภายใน อว.0603.22.03/0762 15 มิถุนายน 2564 ขอส่งรายงานสถานภาพตำบลและแบบสำรวจฯเดือนพฤษภาคม 2564(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หนังสือภายใน อว.0603.03.01(6)/310 15 มิถุนายน 2564 ขอส่งรายงานสถานภาพตำบลและแบบสำรวจฯเดือนพฤษภาคม 2564(คณะมนุษยศาสตร์)
หนังสือภายใน อว.0603.03.01(6)/308 10 มิถุนายน 2564 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดเงินโครงการ"U2T-COVID WEEK"เขตพื้นที่ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก(คณะมนุษยศาสตร์)
หนังสือภายใน อว.0603.03.01(6)/311 15 มิถุนายน 2564 ขอส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมU2Tสู้ภัยCOVID(U2T-COVID WEEK)ตำบลวัดจันทร์และตำบลพันชาลี (คณะมนุษยศาสตร์)
ส่ง-หนังสือภายนอก อว.0603/ว.7687 15 มิถุนายน 2564 แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดกิจกรรมU2Tสู้ภัยCOVID(U2T-COVID WEEK)
หนังสือภายใน อว.0603.01.12/811 11 มิถุนายน 2564 ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดกิจกรรมU2Tสู้ภัยCOVID(U2T-COVID WEEK)
หนังสือภายใน อว.0603.01.12/789 7 มิถุนายน 2564 จัดสรรรายการสนับสนุนงบประมาณสำหรับ Regional System Integrator งวดที่1(กิจกรรม U2T-COVID WEEK)
หนังสือภายใน อว.0603.21.03/0644 17 พฤษภาคม 2564 สรุปปัญหาและสถานการณ์ในการทำงานโครงการฯ พื้นที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง
หนังสือภายใน อว.0603.01.12/754 1 มิถุนายน 2564 ขออนุมัติเบิกเงินจัดกิจกรรม U2Tสู้ภัยCOVID(U2T-COVID WEEK)
หนังสือภายใน อว.0603.01.12/729 27 พฤษภาคม 2564 จัดสรรรายการค่าจ้างงาน งวดที่5 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลแบบบูรณาการฯ
คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่2807/2564 1 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลฯตามกรอบอัตราของก.พ.ร.(เพิ่มเติม)
เอกสารการประชุม - 31 พฤษภาคม 2564 ประชุมหารือความก้าวหน้าการทำตำบลโปรไฟล์รอบ2 และผลการเก็บข้อมูลCBDฯ(31พ.ค.64)
หนังสือภายใน อว.0603.01.12/ว.728 27 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)
คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่2687/2564 28 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลฯตามกรอบอัตราของก.พ.ร.(เพิ่มเติม)
คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่3639/2564 20 พฤษภาคม 2564 มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19
รับ-หนังสือภายนอก อว0617/ว1030 12 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเป็นคกก.คัดเลือกทีมเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมแฮกกาธอนฯ
รับ-หนังสือภายนอก อว0223/ว4902 17 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมการจัดกิจกรรมU2Tสู้ภัยCOVID(U2T-COVID WEEK)
รับ-หนังสือภายนอก อว0223/ว4904 17 พฤษภาคม 2564 การปรับกิจกรรมย่อยของกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการและให้จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีน ในพื้นที่3,000ตำบล
รับ-หนังสือภายนอก อว0223/ว265 12 พฤษภาคม 2564 เชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19
รับ-หนังสือภายนอก อว0223/ว4474 7 พฤษภาคม 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลแบบบูรณาการฯ(ส่งซิมการ์ด)
รับ-หนังสือภายนอก อว0223/ว241 5 พฤษภาคม 2564 ขอความมร่วมมือในการทดลองใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล Community Big Data
คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่2505/2564 12 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลฯ ตามกรอบอัตราของก.พ.ร.(เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่12/2564 11 พฤษภาคม 2564 มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
หนังสือภายใน อว0603.01.12/620 29 เมษายน 2564 จัดสรรรายการค่าจ้างงาน งวดที่4 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลแบบบูรณาการฯ
หนังสือภายใน อว0603.01.12/618 28 เมษายน 2564 การปฏิบัติงานของบุคลากรโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ
หนังสือภายใน อว0603.09/891 9 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานฯของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2564
หนังสือภายใน อว0603.07.01/1222 8 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานฯของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2564
หนังสือภายใน อว0603.20/0934 9 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานฯของคณะบริหารธุรกิจฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564
หนังสือภายใน อว0603.03.01(6)/202 5 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานฯของคณะมนุษยศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2564
หนังสือภายใน อว0603.21.01(6)/0427 8 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานฯของคณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2564
หนังสือภายใน อว0603.22.03/0451 2 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานฯของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2564
หนังสือภายใน อว0603.01.12/535 5 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานฯของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ ประจำเดือนมีนาคม 2564
หนังสือภายใน อว0603.22.03/0566 3 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานฯของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2564
หนังสือภายใน อว0603.03.01(6)/240 5 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานฯของคณะมนุษยศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2564
หนังสือภายใน อว0603.01.14(1)/0068 2 มีนาคม 2564 ขอนำส่งรายชื่อผู้ประสงค์ใช้หลักสูตรด้าน Social Literacy และด้าน Digital Literacy(กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)
หนังสือภายใน อว0603.21.01(6)/045 2 มีนาคม 2564 ขอนำส่งรายชื่อผู้ประสงค์ใช้หลักสูตรด้าน Social Literacy และด้าน Digital Literacy(คณะสังคมศาสตร์)
รับ-หนังสือภายนอก อว 0223/ว4219 3 พฤษภาคม 2564 แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ฉบับที่3)
รับ-หนังสือภายนอก อว 0221.3/3738 23 กุมภาพันธ์ 2564 แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินแทนกันฯ (เดือน มกราคม 2564)
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ - 30 เมษายน 2564 มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)(ฉบับที่12/2564)
หนังสือภายใน อว.0603.01.12/617 28 เมษายน 2564 ขอข้อมูลผู้รับจ้างที่เป็นผู้ติดเชื้อCOVID-19
ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่11/2564 28 เมษายน 2564 มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)(ฉบับที่11/2564)
เอกสารการประชุม - 3 ธันวาคม 2563 ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ(กระทรวงการอุดมศึกษาฯ)
เอกสารการประชุม - 6 มกราคม 2564 ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ(กระทรวงการอุดมศึกษาฯ)
เอกสารการประชุม - 20 มกราคม 2564 ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ(กระทรวงการอุดมศึกษาฯ)
เอกสารการประชุม - 28 มกราคม 2564 ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ(ภายในมหาวิทยาลัย)
เอกสารการประชุม - 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการทบทวนกิจกรรมฯและแนวทางการจัดทำรายงานสถานภาพตำบล
เอกสารการประชุม - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมกระบวนการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวมสำหรับการบริหารจัดการตำบลภายใต้โครงการฯ
เอกสารการประชุม - 22 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ
เอกสารการประชุม - 23 มีนาคม 2564 รายงานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการฯ
เอกสารการประชุม 7 เมษายน 2564 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ(กระทรวงการอุดมศึกษาฯ)
ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่10/2564 23 เมษายน 2564 มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)(ฉบับที่10/2564)
รับ-หนังสือภายนอก อว 0223/ว176 22 เมษายน 2564 ขอให้เร่งรัดการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ
รับ-หนังสือภายนอก อว 0223/ว3073 19 เมษายน 2564 รายงานตัวชี้วัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ประกาศมหาวิทยาลัย - 19 เมษายน 2564 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดและป้องกันการแพร่ระบาดฯ:การปฏิบัติงานของบุคลากรโครงการฯ
รับ-หนังสือภายนอก อว 0200.3/1956 30 มีนาคม 2564 แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินแทนกันฯ (เดือนเมษายน 2564)
ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่9/2564 16 เมษายน 2564 มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)(ฉบับที่9/2564)
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ - 17 เมษายน 2564 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ฉบับที่11)
หนังสือภายใน อว.0603.01.12/524 2 เมษายน 2564 จัดสรรรายการค่าจ้างงาน งวดที่3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลแบบบูรณาการฯ
หนังสือภายใน อว.0603.09.01/491 9 เมษายน 2564 ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯประจำเดือนมีนาคม 2564(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
ประกาศมหาวิทยาลัย - 11 เมษายน 2564 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ(COVID-19)
รับ-หนังสือภายนอก อว 0223/ว2246 1 เมษายน 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ
รับ-หนังสือภายนอก อว 0223/1432 23 มีนาคม 2564 หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการฯ
หนังสือภายใน อว 0603.22.03/0419 29 มีนาคม 2564 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติงานฯ
รับ-หนังสือภายนอก อว 0207.2/ว1326 23 มีนาคม 2564 รายงานผลการพิจารณาทักษะผู้เข้าร่วมโครงการฯ
รายงานการประชุม - 23 มีนาคม 2564 รายการการประชุมติดตามการดำเนินโครงการฯ
รับ-หนังสือภายนอก อว 0207.2/194 12 มีนาคม 2564 แจ้งหลักสูตรทางเลือกสำหรับการพัฒนาทักษะด้าน Social Literacy
หนังสือภายใน อว.0603.01.12/423 17 มีนาคม 2564 จัดสรรรายการค่าจ้างงาน งวดที่2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลแบบบูรณาการฯ
หนังสือภายใน อว.0603.01.12/453 22 มีนาคม 2564 ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินโครงการฯ
รับ-หนังสือภายนอก อว 0200.3/228 12 มีนาคม 2564 แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินแทนกันฯ (เดือนมีนาคม 2564)
รับ-หนังสือภายนอก อว 0223/ว379 15 มีนาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ อว 0223/ว379
หนังสือภายใน อว 0603.01.12/404 15 มีนาคม 2564 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการและงบประมาณ
คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ 49/2564 8 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคกก.บริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งที่ 1453/2564 10 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลแบบบูรณาการฯ ตามกรอบอัตราของก.พ.ร.เพิ่มเติม
รับ-หนังสือภายนอก อว 0236/ว32 4 ธันวาคม 2563 การดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ อว 0236/ว32
หนังสือภายใน อว.0603.01.12/352 4 ธันวาคม 2563 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการและงบประมาณ
คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1386/2564 8 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลฯตามกรอบอัตราของก.พ.ร.
หนังสือภายใน อว.0603.01.12/313 25 กุมภาพันธ์ 2564 จัดสรรค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อจัดกิจกรรมโครงการฯ งวดที่1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลแบบบูรณาการฯ
หนังสือภายใน อว.0603.01.12/314 25 กุมภาพันธ์ 2564 จัดสรรรายการค่าจ้างงาน งวดที่1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลแบบบูรณาการฯ
บันทึกข้อตกลง MOU - 29 มกราคม 2564 บันทึกข้อตกลงโครงการฯระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กับ ม.นเรศวร
รับ-หนังสือภายนอก อว.0236/ว4281 1 มีนาคม 2564 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมU2T Online EP3
รับ-หนังสือภายนอก อว0221.3/3738 25 กุมภาพันธ์ 2564 แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินแทนกันฯ (เดือน กุมภาพันธ์ 2564)
รับ-หนังสือภายนอก อว 0204.2/ว2465 16 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งหลักสูตรทางเลือกสำหรับการพัฒนาทักษะด้านDigital Literacy และ Social Literacy
รับ-หนังสือภายนอก กค 0402.2/2357 11 กุมภาพันธ์ 2564 ขอทำความตกลงเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลังของโครงการฯ
รับ-หนังสือภายนอก อว 0236/ว3853 10 กุมภาพันธ์ 2564 กรอบแนวทางการพิจารณาการทบทวนกิจกรรมฯ
รับ-หนังสือภายนอก อว 0655/494 8 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
รับ-หนังสือภายนอก อว 0236/ว3118 3 กุมภาพันธ์ 2564 การจัดทำรายงานสถานภาพตำบลและสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ
รับ-หนังสือภายนอก อว 0236/ว2316 27 มกราคม 2564 แนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(ฉบับที่2)
รับ-หนังสือภายนอก อว 0236/2230 27 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือในการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
รับ-หนังสือภายนอก อว 0236/ว2045 25 มกราคม 2564 การจ้างงานเพื่อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ฯ
รับ-หนังสือภายนอก อว 0236/ว1228 15 มกราคม 2564 การดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ(อว0236/ว1228)
รับ-หนังสือภายนอก อว 0204.2/ว322 7 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าฝึกอบรม(SET)
รับ-หนังสือภายนอก อว 0236/ว41 28 ธันวาคม 2563 การดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ
รับ-หนังสือภายนอก นร 0505/31641 8 ตุลาคม 2563 ผลการพิจารณากลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่23/2563
รับ-หนังสือภายนอก กค 0402.2/ว75 24 เมษายน 2563 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจากคลังตามโครงการเงินกู้ฯ
ส่ง-หนังสือภายนอก อว 0603/2597 25 กุมภาพันธ์ 2564 ขอส่งตัวผู้ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลแบบบูรณาการ(2คน)
ส่ง-หนังสือภายนอก อว 0603/1704 8 กุมภาพันธ์ 2564 ขอส่งตัวผู้ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลแบบบูรณาการ
ส่ง-หนังสือภายนอก อว 0603/1397 1 กุมภาพันธ์ 2564 ขอส่งตัวผู้ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลแบบบูรณาการฯ
คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่883/2564 11 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ(มหาวิทยาลัยนเรศวร)
คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งที่845/2564 9 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ(กองส่งเสริมการบริการวิชาการ)
หนังสือภายใน อว.0603.01.12/ว324 2 มีนาคม 2564 ติดตามการทบกวนกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ
หนังสือภายใน อว.0603.01.12/243 16 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมฯ
หนังสือภายใน อว.0603.01.12/ว267 17 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ(คณะเกษตรศาสตร์ฯ)
หนังสือภายใน อว 0603.01.12/ว267 17 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ(คณะบริหารธุรกิจฯ)
หนังสือภายใน อว 0603.01.12/ว267 17 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ(คณะเภสัชศาสตร์)
หนังสือภายใน อว 0603.01.12/ว267 17 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ(คณะมนุษยศาสตร์)
หนังสือภายใน อว 0603.01.12/ว267 17 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ(คณะวิทยาศาสตร์)
หนังสือภายใน อว 0603.01.12/ว267 17 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
หนังสือภายใน อว 0603.01.12/ว267 17 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ(คณะสังคมศาสตร์)
หนังสือภายใน อว 0603.01.12/ว267 17 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หนังสือภายใน อว 0603.01.12/ว267 17 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ(กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)
หนังสือภายใน อว 0603.01.12/136 29 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ(ร่าง)ข้อตกลงจ้าง
หนังสือภายใน อว 0603.01.12/137 29 มกราคม 2564 ขออนุมัติดำเนินงานโครงการและงบประมาณ
หนังสือภายใน อว 0603.01.12/187 5 กุมภาพันธ์ 2564 จัดสรรรายการสนับสนุนงบประมาณสำหรับ System Integrator งวดที่1
หนังสือภายใน อว 0603.01.08(2)/1443 9 กุมภาพันธ์ 2564 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายโครงการฯ ในระบบ GFMIS
รายงานการประชุม - 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายฯ
ระเบียบกระทรวงฯ - 21 เมษายน 2563 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานฯ
ระเบียบกระทรวงฯ - 19 เมษายน 2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
ระเบียบกระทรวงฯ - 23 สิงหาคม 2563 ระเบียบการทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ