ค้นหาคู่มือ-โครงการยกระดับเศรษฐกิจและรายตำบลแบบบูรณาการ
ประเภทคู่มือ เรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มสรุปรายตำบล(V7)
คู่มือการใช้งานระบบการเก็บข้อมูลU2T CBD Dashboard ข้อมูลสถิติสําหรับผู้ดูแลหน่วยงาน(CIO)
คู่มือการใช้เว็บไซต์ U2T ตำบล คู่มือการใช้เว็บไซต์ U2T ONLINE COMMUNITY ทั้งหมด
คู่มือและวิดีโอการสอนใช้ TPMAP คู่มือและวิดีโอการสอนใช้ TPMAP ในการวิเคราะห์และวิดีโอการอบรมที่ผ่านมา
คู่มือการใช้งานระบบการเก็บข้อมูลU2T การใช้งานระบบการเก็บข้อมูลU2T
คู่มือการดำเนินงานโครงการฯ แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ(คู่มือรวมเล่ม)
คู่มือการดำเนินงานโครงการฯ แนวทางการดำเนินงานจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(สำหรับมหาวิทยาลัย)
คู่มือการดำเนินงานโครงการฯ แนวทางการดำเนินงานจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(สำหรับผู้ถูกจ้าง)
คู่มือการดำเนินงานโครงการฯ แนวทางการดำเนินงานจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(สำหรับหน่วยงานผู้ใช้)
คู่มือการใช้รายงาน Project Based Management(PBM) คู่มือการใช้งานPBM (รวมทั้งหมด)
คู่มือการเบิก-จ่าย พัสดุการเงิน(มหาวิทยาลัย) ไฟล์สรุปแผนงานโครงการและรหัสรายการบัญชีโครงการฯ
คู่มือการเบิก-จ่าย พัสดุการเงิน(มหาวิทยาลัย) รายการเอกสารที่ประกอบการเบิกจ่าย(ส่งกองคลัง)
คู่มือการเบิก-จ่าย พัสดุการเงิน(มหาวิทยาลัย) ตัวอย่างฎีกาเบิกค่าจ้างฯ ส่งกองคลัง
คู่มือการเบิก-จ่าย พัสดุการเงิน(มหาวิทยาลัย) ไฟล์เบิกจ่ายเงินแทนกัน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
คู่มือการเบิก-จ่าย พัสดุการเงิน(มหาวิทยาลัย) ไฟล์เบิกจ่ายเงินแทนกัน เดือนมีนาคม 2564
คู่มือการเบิก-จ่าย พัสดุการเงิน(มหาวิทยาลัย) ไฟล์เบิกจ่ายเงินแทนกัน เดือนเมษายน 2564
คู่มือการใช้ไฟล์นามสกุล CSV วิธีการเปิดไฟล์ CSV
คู่มือการใช้ไฟล์นามสกุล CSV วิธีแปลงไฟล์ CSV เป็น excel