ข่าว-ประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรติดต่อ-ผู้ประสานงานแต่ละสถาบัน(เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง)
ลำดับ สถาบัน ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ อีเมล์ Line ID จำนวนตำบล(รับผิดชอบ) จำนวนจังหวัด(ลงพื้นที่)
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ.ศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
กอง/สำนัก สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
055-706518 โทรสาร 055-706518 asr.kpru2559@gmail.com 0856510104 60 2
ผ.ศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ
กอง/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
095-3561551 โทรสาร 055-706518 Preeyanuch.pps@hotmail.com/ tooktapreeyanuch
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายฐณภรรฒ ทองใบ
ตำแหน่ง : จนท.บริหารงานทั่วไป
097-9245120 โทรสาร:056-882523 plan.nsru96@gmail.com thanaphat_cool 20 2
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
094-6349751 โทรสาร 055 267 038 Fugith@hotmail.com
jittra_m@hotmail.com
thannapatj 15 2
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายสัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงานอธิการบดี
086-573-0530 Plan_pcru@hotmail.com suppanujoe 15 2
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายธนัย เนียมกุญชร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด กองนโยบายและแผน
055 411096 ต่อ 1653
โทรสาร 055 411296 / 055416020
plan.uru@gmail.com 0897064299 30 4
ที่มาข้อมูล: มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ
รายละเอียดรายชื่อผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ 25 ตำบล มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัด อำเภอ จำนวนตำบล จำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน(คน)
ตำบล หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน
รวม 3 จังหวัด 8 อำเภอ 25 ตำบล 493 คน
ที่มาข้อมูล:แบบฟอร์มUser import Template และแบบฟอร์มติดตามการจ้างงานฯ ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์(Digitizing Government Data)
ลำดับ สถานที่ปฏิบัติงาน(หน่วยราชการ) ผู้ควบคุมปฏิบัติงาน รายละเอียด
1 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก นางกาญจนา ชูแก้ว
นางสิริพร​ สุปินนะ
นางสาวนภาวรรณ พัทธสีมา
นางสุมลมาลย์ บัวจันทร์
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายกานต์พิชชา เลาวกุล นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต 086-654-4875
2 นายอิษยา งามสอาด นางกมลชนก กำเนิดนก 088-815-1018
3 นายญาณกร ทองเกิด นางกมลชนก กำเนิดนก 088-815-1018
4 นางสาวใกล้รุ่ง สุขสวัสดิ์ ดร.เอกชัย โกมลกิตติ์ 081-088-5517
2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก นางสาวพรทิพย์ บุญทา
นางสุชาดา ไม้ตะเภา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวปัทมวดี เปรมกาศ ดร.เอกชัย โกมลกิตติ์ 081-088-5517
2 นางสาวธิดารัตน์ ถิตย์ประเสริฐ นายวัชระ จุ้ยเจ๊ก 086-935-5716
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก นายสารัช จำรัสฤกษ์
นายสาคร แก้วบัวรมย์
นายวันฉลอง ถาคำ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวโสภิดา ดานุ่ม นางสาวขนิษฐา สนคุ้ม 084-677-3386
2 นางสาวมนฑกานต์ เดชอิ่ม นางสาวขนิษฐา สนคุ้ม 084-677-3386
3 นายบุรยกฤต สะอาด นางสาวขนิษฐา สนคุ้ม 084-677-3386
4 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก นางสิริพร สุปินะ
นายอัฒธวัจภ์ ขำพร้อม
นางสาวอัจฉรา คำแร่
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวปนัดดา ใจรื่น นางสาวขนิษฐา สนคุ้ม 084-677-3386
2 นางสาวณัฐนรี จันทร์ทป นางสาวขนิษฐา สนคุ้ม 084-677-3386
3 นางสาวณัฐมน เจตบุตร นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต 086-654-4875
4 นางสาวกุลภรณ์ เกษน้อย นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต 086-654-4875
5 นางสาวมนัญชยา ภู่ระโหง นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต 086-654-4875
6 นางสาวนัทธมล ภักดีเงิน นายชัชพล สำเริงฤทธิ์ 055-964-822
7 นายมนตรี กาศณัญกรณ์ นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย 055-961-201
5 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก นางสาววิลาลัณย์ ทองเอี่ยม
นางสาวสุธิวรรณ พิกุลเงิน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายทวีศักดิ์ แสงโชติ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ 055-963-747
2 นางสาวชนิดา ชมสวนสวรรค์ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ 055-963-747
3 นายปฏิพล แสนสุข นางสาวศรัณย์รัตน์ ดารารัตน์ 086-933-9107
6 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก นางสาริณี วงษ์รอด
นางสาวพัทยา อินแตง
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายธนกร พุ่มสีโล นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย 055-961-201
2 นางสาวกนกวรรณ เดือนหงาย นายวัชระ จุ้ยเจ็ก 086-935-5716
3 นางสาวนัชชา ฟองกระจาย นายวัชระ จุ้ยเจ็ก 086-935-5716
7 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก นายจักรพันธ์ ปัญโญนันท์
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวศิริรัตน์ สว่างทิตย์ นายวัชระ จุ้ยเจ๊ก 086-935-5716
8 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก นางสาวปิยวรรณ ศรีมณี
นายศุภกิจ ขันทอง
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวณิชมน ยศปัญญา นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ 080-505-2431
2 นายสุทธิภัทร ชิงชัย นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ 080-505-2431
9 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก นางสาวธิติมา เกตุโต
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวรสมนฑ์ กิจรุ่งเรืองวัฒนะ นางกมลชนก กำเนิดนก 088-815-1018-5
2 นางสาวกนกวรรณ ยาจำปา นางกมลชนก กำเนิดนก 088-815-1018-5
10 ศูนย์ดำรงธรรม จ.พิษณุโลก นางปฏิมา ทองน้อย
นายอธิปไตย ไกรราช
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายปิยพัทธ์ ศรีพยัคฆ์ นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
2 นางสาวภัทรอาภา พุ่มทอง นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
3 นายชยานันต์ คำตั๋น นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
4 นายปิยวัชร ปรางจันทร์ นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
11 ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเมืองพิษณุโลก นายพหล มีแก้ว
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายชยานันต์ คำตั๋น นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
2 นางสาวกัญญาณัฐ คำสีสังข์ นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
12 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก นางอรุณภัส เพิ่มพล
นางสาวจงรัก จงธณทรัพ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวนุชนารถ เรือนทอง นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ 080-505-2431
2 นางสาวธัณยธรณ์ กิมประโคน นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ 080-505-2431
13 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายกฤษฎิ์ กันนะพันธุ์
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายไชยวัฒน์ เพ็งคุ้ม นางจิตตรีพร คล้ายแท้ 055-963-747
2 นางสาวนันชนา เจียมเกตุ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ 055-963-747
14 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก นางสาวตรีรัตน์ ประพรม
นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวประกายดาว วิเขียรแสน นางสาวชนิษฐา สนคุ้ม 084-688-3386
2 นางสาวทิพย์วัลย์ พันมา นางสาวชนิษฐา สนคุ้ม 084-688-3386
3 นางสาวพรพัตร์ เพ็ญสว่าง นางสาวชนิษฐา สนคุ้ม 084-688-3386
15 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก นางสาวศีตลา เสือทิม
นายธเนตร ปราบปราม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวกมลรัตน์ ชัยอินทร์ นางสาวชนิษฐา สนคุ้ม 084-688-3386
16 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก นายวิบูลย์ คำสงค์
นางวิราวรรณ ยิ้มแย้ม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวณัฐวดี มาไกล นายชัชพล สำเริงฤทธิ์ 055-964-822
2 นางสาวสิริ คำน้ำปาด นายชัชพล สำเริงฤทธิ์ 055-964-822
17 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก นายคมน์พิสิฐ สารบุญมา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวมาริษา จันทอง นายชัชพล สำเริงฤทธิ์ 055-964-822
18 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก นายชาญชัย แสงสวัสดิ์
นางนนทญา กันนะพันธุ์
นางสาวมนทิชา ดิฐษา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายศรนรินทร์ โหนนา นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย 055-961-201
19 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก นางสาวมนัส สิงหเดช
นายสมชัย บัวทอง
นายชัยวัฒน์ ประดับเพชร
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายชัชวาล อ่อนเส็ง นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย 055-961-201
20 สำนักงานที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสิริศักดิ์ สุขจิตร
นางสาวผานิตย์ นาคนายม
นายกฤษ อาภาพิพัฒน์
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายธนาสิทธิ์ แก้วพิกุล นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
21 สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก นายธนานนท์ ศรนารา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวณัฐชยา บุญเจิม นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
22 สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่ นางสิริลักษณ์ สิงหา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวรัตติยาพร หาญมาก นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
23 สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี นายวัชระ ขำพรหมราช
นางสุภานัน แสงสุก
พ.อ.ต.กิตติศักดิ์ ทรงพุฒิ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวประภัสสรา ศิลปชัย นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
24 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย นายบรรจง แจ่มเกตุ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1
25 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 นายธีรชัย จันทรอินทร์
นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1
ที่มาข้อมูล: หนังสือขอส่งตัวผู้ปฏิบัติงานฯหน่วยงานราชการ คลิกดูข้อมูลรายละเอียด
เบอร์โทรติดต่อ-หน่วยกลาง
ลำดับ ชื่อผู้ประสานงาน ประสานงานเรื่อง อีเมล์ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ
1 ศิรัสก์ ศิริสวัสดิ์ การจ้างงาน 18 ตำแหน่ง sirat.ohec@gmail.com 02-610-5330 087-028-4823
2 คุณกิต การจ้างงาน 2ตำแหน่ง - - 089-490-9181
3 ชัยวัฒน์ อนันต์กาญจนกุล การจ้างงาน rockmelt13@gmail.com - 084-699-9767
4 ศศิรัตน์ อินทร์สุวรรณ งบประมาณ sasirat2502@gmail.com - 089-484-9135
5 พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ตัวชี้วัด punpermsak@windowslive.com - 081-123-0087
6 โสภณ งอกอ่อน พื้นที่ ijew.mua@gmail.com - 081-174-1987
7 กีรติ แก้วสัมฤทธิ์ การรายงานผล Geeratik@hotmail.com 02-039-5547 -
8 สุพนิดา อารยเมธี PBM Supanida@most.go.th 02-333-3820 -
9 นภาพร อาร์มสตรอง การติดตามและประเมินผล Armstrongaom@hotmail.com - 085-485-5779
10 ณัฏฏพล จัดทำMOUเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง - 02-610-5331 -
เบอร์โทรติดต่อ-หน่วยงานราชการที่ต้องการผู้รับจ้างฯ(ม.นเรศวร)
ลำดับ จังหวัด ส่วนราชการ ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ จำนวนบัณฑิตที่ส่งไปยังส่วนราชการ
1 จังหวัดพิษณุโลก กรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าแดง 081-8221492 27
2 จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมที่ดิน ผอ.อำนวยการ 055-322740 4
3 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ดำรงธรรม คุณอธิปไตย 081-7853805 16
4 จังหวัดสุโขทัย สำนักงานประกันสังคม คุณประสงส์ 081-7853850 2
5 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผอ.ประเสริฐศักดิ์ แสงสิทธา 098-2847981 1
LINK - Facebook 25 ตำบล