ข่าว-ประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการ ในระบบ U2T Tracker
หมายถึง มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรติดต่อ-ผู้ประสานงานแต่ละสถาบัน(เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง)
ลำดับ สถาบัน ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ อีเมล์ Line ID จำนวนตำบล(รับผิดชอบ) จำนวนจังหวัด(ลงพื้นที่)
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ.ศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
กอง/สำนัก สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
055-706518 โทรสาร 055-706518 asr.kpru2559@gmail.com 0856510104 60 2
ผ.ศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ
กอง/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
095-3561551 โทรสาร 055-706518 Preeyanuch.pps@hotmail.com/ tooktapreeyanuch
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายฐณภรรฒ ทองใบ
ตำแหน่ง : จนท.บริหารงานทั่วไป
097-9245120 โทรสาร:056-882523 plan.nsru96@gmail.com thanaphat_cool 20 2
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
094-6349751 โทรสาร 055 267 038 Fugith@hotmail.com
jittra_m@hotmail.com
thannapatj 15 2
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายสัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงานอธิการบดี
086-573-0530 Plan_pcru@hotmail.com suppanujoe 15 2
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายธนัย เนียมกุญชร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด กองนโยบายและแผน
055 411096 ต่อ 1653
โทรสาร 055 411296 / 055416020
plan.uru@gmail.com 0897064299 30 4
ที่มาข้อมูล: มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ
รายงานความคืบหน้าแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ U2T Tracker(BPM)
ลำดับ หน่วยงาน งบทั้งหมด 1.แผนงบจ้างงาน 2.แผนงบดำเนินงาน กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
1 กองส่งเสริมการบริการวิชาการ 17,200,000.00 13,200,000.00 4,000,000.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5ประเมินศักยภาพร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว
ท่าทอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เขาค้อ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ท้ายดง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
บ้านคลอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
วังน้ำคู้ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5ประเมินศักยภาพร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว
ท่าทอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 29,420.00 0.00 0.00 0.00 29,420.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เขาค้อ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ท้ายดง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00
บ้านคลอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วังน้ำคู้ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5ประเมินศักยภาพร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว
ท่าทอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เขาค้อ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,600.00
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,860.00
ท้ายดง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
บ้านคลอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วังน้ำคู้ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,700.00
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,376.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5ประเมินศักยภาพร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว
ท่าทอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
เขาค้อ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 36,600.00
ผลการเบิก
ท้ายดง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
บ้านคลอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
วังน้ำคู้ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,700.00
ผลการเบิก
2 คณะเกษตรศาสตร์ 13,760,004.00 10,560,000.00 3,200,004.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.6ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.7ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.8ดำเนินงานพัฒนาตำบล
บ้านมุง แผนการเบิก 36,000.00 120,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 36,000.00 120,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
แก่งโสภา แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ท่าโพธิ์ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
บึงพระ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.6ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.7ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.8ดำเนินงานพัฒนาตำบล
บ้านมุง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
แก่งโสภา แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ท่าโพธิ์ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
บึงพระ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.6ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.7ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.8ดำเนินงานพัฒนาตำบล
บ้านมุง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
แก่งโสภา แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ท่าโพธิ์ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
บึงพระ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.6ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.7ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.8ดำเนินงานพัฒนาตำบล
บ้านมุง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 53,700.00 40,000.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
แก่งโสภา แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 9,520.00 19,040.00 66,640.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 95,200.00 19,040.00 66,640.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ท่าโพธิ์ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 53,700.00 40,000.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
บึงพระ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 53,700.00 40,000.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
3 คณะวิทยาศาสตร์ 7,000,400.00 5,280,000.00 1,720,400.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5National System 2.6Regional System
ปลักแรด แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
พันเสา แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5National System 2.6Regional System
ปลักแรด แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
พันเสา แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5National System 2.6Regional System
ปลักแรด แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
พันเสา แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5National System 2.6Regional System
ปลักแรด แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00
พันเสา แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
4 คณะสังคมศาสตร์ 6,880,000.00 5,280,000.00 1,600,000.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
บางระกำ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 40,000.00 0.00 15,000.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ไทรย้อย แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 40,000.00 0.00 15,000.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
บางระกำ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 40,000.00 40,000.00 36,540.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ไทรย้อย แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 40,000.00 0.00 36,540.00 40,000.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
บางระกำ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 40,000.00 20,000.00 30,000.00
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ไทรย้อย แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 30,000.00 20,000.00 40,000.00
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
บางระกำ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 40,000.00 20,000.00 30,000.00
ผลการเบิก
ไทรย้อย แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 30,000.00 20,000.00 40,000.00
ผลการเบิก
5 คณะเภสัชศาสตร์ 6,857,000.00 5,257,000.00 1,600,000.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ทับยายเชียง แผนการเบิก 36,000.00 150,000.00 25,000.00 32,050.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 36,000.00 150,000.00 25,000.00 32,050.00 0.00 0.00 0.00
ชัยนาม แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 36,000.00 150,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ทับยายเชียง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 17,950.00 0.00 27,000.00 10,000.00
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชัยนาม แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ทับยายเชียง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 17,950.00 0.00 27,000.00 10,000.00
ชัยนาม แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ทับยายเชียง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
ชัยนาม แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
6 คณะมนุษยศาสตร์ 6,440,000.00 4,840,000.00 1,600,000.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
พันชาลี แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วัดจันทร์ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
พันชาลี แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 11,000.00 18,000.00 3,000.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วัดจันทร์ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 14,000.00 18,000.00 3,500.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 700.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
พันชาลี แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วัดจันทร์ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
พันชาลี แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
วัดจันทร์ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
7 คณะบริหารงานธุรกิจฯ 5,280,000.00 5,280,000.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ในเมือง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วังนกแอ่น แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ในเมือง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วังนกแอ่น แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ในเมือง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วังนกแอ่น แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ในเมือง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
วังนกแอ่น แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6,880,000.00 5,280,000.00 1,600,000.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
หัวรอ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ไกรนอก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
หัวรอ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 66,700.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 66,700.00 0.00 0.00 0.00
ไกรนอก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 66,700.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 66,700.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
หัวรอ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 66,700.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 66,700.00 0.00 0.00 0.00
ไกรนอก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 66,700.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 66,700.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
หัวรอ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 66,700.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
ไกรนอก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 66,700.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6,880,000.00 5,280,000.00 1,600,000.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
วัดพริก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 7,300.00 0.00 0.00 7,300.00
ผลการเบิก 36,000.00 150,000.00 20,000.00 7,300.00 0.00 0.00 7,300.00
อรัญญิก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 7,300.00 0.00 0.00 7,300.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 7,300.00 0.00 0.00 7,300.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
วัดพริก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 29,100.00 0.00 0.00 29,100.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 20,000.00 8,750.00 0.00 0.00 9,750.00
อรัญญิก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 29,100.00 0.00 0.00 29,100.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 10,650.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
วัดพริก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อรัญญิก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
วัดพริก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
อรัญญิก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
10 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 6,880,000.00 5,280,000.00 1,600,000.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ดินทอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
งิ้วงาม แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ดินทอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
งิ้วงาม แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ดินทอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 30,800.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 30,800.00 0.00 0.00 0.00
งิ้วงาม แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ดินทอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 30,800.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
งิ้วงาม แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
ที่มาข้อมูล:ระบบ U2T Tracker ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดรายชื่อผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ 25 ตำบล มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัด อำเภอ จำนวนตำบล จำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน(คน)
ตำบล หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน
รวม 3 จังหวัด 8 อำเภอ 25 ตำบล 493 คน
ที่มาข้อมูล:แบบฟอร์มUser import Template และแบบฟอร์มติดตามการจ้างงานฯ ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์(Digitizing Government Data)
ลำดับ สถานที่ปฏิบัติงาน(หน่วยราชการ) ผู้ควบคุมปฏิบัติงาน รายละเอียด
1 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก นางกาญจนา ชูแก้ว
นางสิริพร​ สุปินนะ
นางสาวนภาวรรณ พัทธสีมา
นางสุมลมาลย์ บัวจันทร์
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายกานต์พิชชา เลาวกุล นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต 086-654-4875
2 นายอิษยา งามสอาด นางกมลชนก กำเนิดนก 088-815-1018
3 นายญาณกร ทองเกิด นางกมลชนก กำเนิดนก 088-815-1018
4 นางสาวใกล้รุ่ง สุขสวัสดิ์ ดร.เอกชัย โกมลกิตติ์ 081-088-5517
2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก นางสาวพรทิพย์ บุญทา
นางสุชาดา ไม้ตะเภา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวปัทมวดี เปรมกาศ ดร.เอกชัย โกมลกิตติ์ 081-088-5517
2 นางสาวธิดารัตน์ ถิตย์ประเสริฐ นายวัชระ จุ้ยเจ๊ก 086-935-5716
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก นายสารัช จำรัสฤกษ์
นายสาคร แก้วบัวรมย์
นายวันฉลอง ถาคำ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวโสภิดา ดานุ่ม นางสาวขนิษฐา สนคุ้ม 084-677-3386
2 นางสาวมนฑกานต์ เดชอิ่ม นางสาวขนิษฐา สนคุ้ม 084-677-3386
3 นายบุรยกฤต สะอาด นางสาวขนิษฐา สนคุ้ม 084-677-3386
4 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก นางสาวกัณฑ์ธิมา เดชะคุณ
นางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์
นายนราดรณ์ วงค์สวัสดิ์
นางสาวศุจิกา อิ้มอนงค์
นางสาวอิศราภรณ์ สามภักดี
นางสาวธัญพร หล้าซิว
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวปนัดดา ใจรื่น นางสาวขนิษฐา สนคุ้ม 084-677-3386
2 นางสาวณัฐนรี จันทร์ทป นางสาวขนิษฐา สนคุ้ม 084-677-3386
3 นางสาวณัฐมน เจตบุตร นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต 086-654-4875
4 นางสาวกุลภรณ์ เกษน้อย นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต 086-654-4875
5 นางสาวมนัญชยา ภู่ระโหง นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต 086-654-4875
6 นางสาวนัทธมล ภักดีเงิน นายชัชพล สำเริงฤทธิ์ 055-964-822
7 นายมนตรี กาศณัญกรณ์ นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย 055-961-201
5 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก นางสาววิลาลัณย์ ทองเอี่ยม
นางสาวสุธิวรรณ พิกุลเงิน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายทวีศักดิ์ แสงโชติ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ 055-963-747
2 นางสาวชนิดา ชมสวนสวรรค์ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ 055-963-747
3 นายปฏิพล แสนสุข นางสาวศรัณย์รัตน์ ดารารัตน์ 086-933-9107
6 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก นางสาริณี วงษ์รอด
นางสาวพัทยา อินแตง
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายธนกร พุ่มสีโล นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย 055-961-201
2 นางสาวกนกวรรณ เดือนหงาย นายวัชระ จุ้ยเจ็ก 086-935-5716
3 นางสาวนัชชา ฟองกระจาย นายวัชระ จุ้ยเจ็ก 086-935-5716
7 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก นายจักรพันธ์ ปัญโญนันท์
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวศิริรัตน์ สว่างทิตย์ นายวัชระ จุ้ยเจ๊ก 086-935-5716
8 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก นางสาวปิยวรรณ ศรีมณี
นายศุภกิจ ขันทอง
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวณิชมน ยศปัญญา นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ 080-505-2431
2 นายสุทธิภัทร ชิงชัย นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ 080-505-2431
9 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก นางสาวธิติมา เกตุโต
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวรสมนฑ์ กิจรุ่งเรืองวัฒนะ นางกมลชนก กำเนิดนก 088-815-1018-5
2 นางสาวกนกวรรณ ยาจำปา นางกมลชนก กำเนิดนก 088-815-1018-5
10 ศูนย์ดำรงธรรม จ.พิษณุโลก นางปฏิมา ทองน้อย
นายอธิปไตย ไกรราช
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายปิยพัทธ์ ศรีพยัคฆ์ นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
2 นางสาวภัทรอาภา พุ่มทอง นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
3 นายชยานันต์ คำตั๋น นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
4 นายปิยวัชร ปรางจันทร์ นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
11 ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเมืองพิษณุโลก นายพหล มีแก้ว
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายชยานันต์ คำตั๋น นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
2 นางสาวกัญญาณัฐ คำสีสังข์ นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
12 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก นางอรุณภัส เพิ่มพล
นางสาวจงรัก จงธณทรัพ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวนุชนารถ เรือนทอง นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ 080-505-2431
2 นางสาวธัณยธรณ์ กิมประโคน นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ 080-505-2431
13 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายกฤษฎิ์ กันนะพันธุ์
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายไชยวัฒน์ เพ็งคุ้ม นางจิตตรีพร คล้ายแท้ 055-963-747
2 นางสาวนันชนา เจียมเกตุ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ 055-963-747
14 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก นางสาวตรีรัตน์ ประพรม
นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวประกายดาว วิเขียรแสน นางสาวชนิษฐา สนคุ้ม 084-688-3386
2 นางสาวทิพย์วัลย์ พันมา นางสาวชนิษฐา สนคุ้ม 084-688-3386
15 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก นางสาวศีตลา เสือทิม
นายธเนตร ปราบปราม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวกมลรัตน์ ชัยอินทร์ นางสาวชนิษฐา สนคุ้ม 084-688-3386
16 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก นายวิบูลย์ คำสงค์
นางวิราวรรณ ยิ้มแย้ม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวณัฐวดี มาไกล นายชัชพล สำเริงฤทธิ์ 055-964-822
2 นางสาวสิริ คำน้ำปาด นายชัชพล สำเริงฤทธิ์ 055-964-822
17 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก นายคมน์พิสิฐ สารบุญมา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวมาริษา จันทอง นายชัชพล สำเริงฤทธิ์ 055-964-822
18 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก นายชาญชัย แสงสวัสดิ์
นางนนทญา กันนะพันธุ์
นางสาวมนทิชา ดิฐษา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายศรนรินทร์ โหนนา นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย 055-961-201
19 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก นางสาวมนัส สิงหเดช
นายสมชัย บัวทอง
นายชัยวัฒน์ ประดับเพชร
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายชัชวาล อ่อนเส็ง นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย 055-961-201
20 สำนักงานที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสิริศักดิ์ สุขจิตร
นางสาวผานิตย์ นาคนายม
นายกฤษ อาภาพิพัฒน์
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายธนาสิทธิ์ แก้วพิกุล นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
21 สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก นายธนานนท์ ศรนารา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวณัฐชยา บุญเจิม นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
22 สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่ นางสิริลักษณ์ สิงหา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวรัตติยาพร หาญมาก นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
23 สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี นายวัชระ ขำพรหมราช
นางสุภานัน แสงสุก
พ.อ.ต.กิตติศักดิ์ ทรงพุฒิ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวประภัสสรา ศิลปชัย นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
24 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย นายบรรจง แจ่มเกตุ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1
25 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 นายธีรชัย จันทรอินทร์
นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1
ที่มาข้อมูล: หนังสือขอส่งตัวผู้ปฏิบัติงานฯหน่วยงานราชการ คลิกดูข้อมูลรายละเอียด
เบอร์โทรติดต่อ-หน่วยกลาง
ลำดับ ชื่อผู้ประสานงาน ประสานงานเรื่อง อีเมล์ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ
1 ศิรัสก์ ศิริสวัสดิ์ การจ้างงาน 18 ตำแหน่ง sirat.ohec@gmail.com 02-610-5330 087-028-4823
2 คุณกิต การจ้างงาน 2ตำแหน่ง - - 089-490-9181
3 ชัยวัฒน์ อนันต์กาญจนกุล การจ้างงาน rockmelt13@gmail.com - 084-699-9767
4 ศศิรัตน์ อินทร์สุวรรณ งบประมาณ sasirat2502@gmail.com - 089-484-9135
5 พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ตัวชี้วัด punpermsak@windowslive.com - 081-123-0087
6 โสภณ งอกอ่อน พื้นที่ ijew.mua@gmail.com - 081-174-1987
7 กีรติ แก้วสัมฤทธิ์ การรายงานผล Geeratik@hotmail.com 02-039-5547 -
8 สุพนิดา อารยเมธี PBM Supanida@most.go.th 02-333-3820 -
9 นภาพร อาร์มสตรอง การติดตามและประเมินผล Armstrongaom@hotmail.com - 085-485-5779
10 ณัฏฏพล จัดทำMOUเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง - 02-610-5331 -
เบอร์โทรติดต่อ-หน่วยงานราชการที่ต้องการผู้รับจ้างฯ(ม.นเรศวร)
ลำดับ จังหวัด ส่วนราชการ ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ จำนวนบัณฑิตที่ส่งไปยังส่วนราชการ
1 จังหวัดพิษณุโลก กรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าแดง 081-8221492 27
2 จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมที่ดิน ผอ.อำนวยการ 055-322740 4
3 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ดำรงธรรม คุณอธิปไตย 081-7853805 16
4 จังหวัดสุโขทัย สำนักงานประกันสังคม คุณประสงส์ 081-7853850 2
5 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผอ.ประเสริฐศักดิ์ แสงสิทธา 098-2847981 1
E-BOOK รายงานข้อมูลสถานภาพตำบล เดือนกุมภาพันธ์ 2564

คณะวิทยาศาสตร์

ตำบลปลักแรดและตำบลพันเสา

อ่านรายละเอียด

คณะบริหารธุรกิจฯ

ตำบลวังนกแอ่นและในเมือง

อ่านรายละเอียด

คณะเภสัชศาสตร์

ตำบลชัยนามและทับยายเชียง

อ่านรายละเอียด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำบลอรัญญิกและตำบลวัดพริก

อ่านรายละเอียด

คณะสังคมศาสตร์

ตำบลบางระกำและตำบลไทรย้อย

อ่านรายละเอียด

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ตำบลหัวรอและตำบลไกรนอก

อ่านรายละเอียด

คณะมนุษยศาสตร์

ตำบลพันชาลีและตำบลวัดจันทร์

อ่านรายละเอียด

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ตำบลดินทองและตำบลงิ้วงาม

อ่านรายละเอียด

คณะเกษตรศาสตร์

ตำบล(บ้านมุง,แก่งโสภา,ท่าโพธิ์,บึงพระ)

อ่านรายละเอียด

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ

ตำบล(วังน้ำคู้,บ้านคลอง,ท่าทอง,เขาค้อ,ท้ายดง)

อ่านรายละเอียด