หมายเหตุ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการ
หมายถึง มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
รายละเอียดรายชื่อผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ 25 ตำบล มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัด อำเภอ จำนวนตำบล จำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน(คน)
ตำบล โครงการ หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน
รวม 3 จังหวัด 8 อำเภอ 25 ตำบล 493 คน
ที่มาข้อมูล:แบบฟอร์มUser import Template และแบบฟอร์มติดตามการจ้างงานฯ
รายงานความคืบหน้าแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ U2T Tracker(BPM)
ลำดับ หน่วยงาน งบทั้งหมด 1.แผนงบจ้างงาน 2.แผนงบดำเนินงาน เบิกค่าใช้จ่าย คงเหลือ กุมภาพันธ์ มีนาคม
1 กองส่งเสริมการบริการวิชาการ 17,200,000.00 13,200,000.00 4,000,000.00 1,100,000.00 16,100,000.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5ประเมินศักยภาพร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว
ท่าทอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เขาค้อ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ท้ายดง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
บ้านคลอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
วังน้ำคู้ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5ประเมินศักยภาพร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว
ท่าทอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,400.00
ผลการเบิก
เขาค้อ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก ไม่มีกิจกรรมนี้
ท้ายดง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 50,000.00 0.00 35,000.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก ไม่มีกิจกรรมนี้
บ้านคลอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 50,000.00 0.00 0.00 62,000.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก ไม่มีกิจกรรมนี้
วังน้ำคู้ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก ไม่มีกิจกรรมนี้
2 คณะเกษตรศาสตร์ 13,760,004.00 10,560,000.00 3,200,004.00 841,000.00 12,919,004.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.6ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.7ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.8ดำเนินงานพัฒนาตำบล
บ้านมุง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 36,000.00 120,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
แก่งโสภา แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ท่าโพธิ์ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
บึงพระ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.6ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.7ดำเนินงานพัฒนาตำบล 2.8ดำเนินงานพัฒนาตำบล
บ้านมุง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
แก่งโสภา แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
ท่าโพธิ์ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
บึงพระ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
ผลการเบิก ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีกิจกรรมนี้
3 คณะวิทยาศาสตร์ 7,000,400.00 5,280,000.00 1,720,400.00 440,000.00 6,560,400.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5National System 2.6Regional System
ปลักแรด แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 150,000.00 20,000.00 70,000.00 5,000.00 7,500.00 10,000.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
พันเสา แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 170,000.00 20,000.00 60,000.00 5,000.00 7,500.00 10,000.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 2.5National System 2.6Regional System
ปลักแรด แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
พันเสา แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
4 คณะสังคมศาสตร์ 6,880,000.00 5,280,000.00 1,600,000.00 440,000.00 6,440,000.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
บางระกำ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 40,000.00 0.00 15,000.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ไทรย้อย แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 40,000.00 0.00 15,000.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
บางระกำ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 40,000.00 40,000.00 36,540.00 0.00
ผลการเบิก
ไทรย้อย แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 40,000.00 0.00 36,540.00 40,000.00
ผลการเบิก
5 คณะเภสัชศาสตร์ 6,857,000.00 5,257,000.00 1,600,000.00 417,000.00 6,440,000.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ทับยายเชียง แผนการเบิก 36,000.00 150,000.00 25,000.00 32,050.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 36,000.00 150,000.00 25,000.00 32,050.00 0.00 0.00 0.00
ชัยนาม แผนการเบิก 36,000.00 150,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 36,000.00 150,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ทับยายเชียง แผนการเบิก 36,000.00 150,000.00 25,000.00 27,950.00 0.00 32,320.00 0.00
ผลการเบิก
ชัยนาม แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
6 คณะมนุษยศาสตร์ 6,440,000.00 4,840,000.00 1,600,000.00 440,000.00 6,000,000.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
พันชาลี แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วัดจันทร์ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
พันชาลี แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 11,000.00 18,000.00 3,000.00 0.00
ผลการเบิก
วัดจันทร์ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 14,000.00 18,000.00 3,500.00 0.00
ผลการเบิก
7 คณะบริหารงานธุรกิจฯ 5,280,000.00 5,280,000.00 0.00 440,000.00 4,840,000.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ในเมือง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วังนกแอ่น แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ในเมือง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
วังนกแอ่น แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6,880,000.00 5,280,000.00 1,600,000.00 440,000.00 6,440,000.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
หัวรอ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ไกรนอก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
หัวรอ แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
ไกรนอก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6,880,000.00 5,280,000.00 1,600,000.00 455,200.00 6,424,800.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
วัดพริก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 7,300.00 0.00 0.00 7,300.00
ผลการเบิก 36,000.00 150,000.00 20,000.00 7,300.00 0.00 0.00 7,300.00
อรัญญิก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 7,300.00 0.00 0.00 7,300.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 7,300.00 0.00 0.00 7,300.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
วัดพริก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 29,100.00 0.00 0.00 29,100.00
ผลการเบิก
อรัญญิก แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 29,100.00 0.00 0.00 29,100.00
ผลการเบิก
10 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 6,880,000.00 5,280,000.00 1,600,000.00 440,000.00 6,440,000.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ดินทอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
งิ้วงาม แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชื่อตำบล แผน/ผล 1.1 จ้างประชาชน 1.1 จ้างบัณฑิต 1.1 จ้างนักศึกษา 2.1พัฒนาสัมมาชีพฯ 2.2สร้างและพัฒนาCreativeฯ 2.3การนำองค์ความรู้ฯ 2.4ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ดินทอง แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 30,800.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
งิ้วงาม แผนการเบิก 45,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบิก
ที่มาข้อมูล:ระบบ U2T Tracker
จัดสรรงบประมาณโครงการฯ งวดที่1 (ระบบบัญชี 3 มิติ)
ชื่อหน่วยงาน จำนวน(ตำบล) ดำเนินกิจกรรม จ้างเหมาบริการ บริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น
1.คณะวิทยาศาสตร์ 2 800,000.00 440,000.00 43,000.00 1,283,000.00
2.สังคมศาสตร์ 2 800,000.00 440,000.00 43,000.00 1,283,000.00
3.เกษตรศาสตร์ฯ 4 1,600,000.00 880,000.00 86,000.00 2,566,000.00
4.เภสัชศาสตร์ 2 800,000.00 440,000.00 43,000.00 1,283,000.00
5.มนุษยศาสตร์ 2 800,000.00 440,000.00 43,000.00 1,283,000.00
6.บริหารธุรกิจฯ 2 800,000.00 440,000.00 43,000.00 1,283,000.00
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 800,000.00 440,000.00 43,000.00 1,283,000.00
8.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 800,000.00 440,000.00 43,000.00 1,283,000.00
9.กองส่งเสริมการบริการวิชาการ 5 2,000,000.00 1,100,000.00 107,500.00 3,207,500.00
10.กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2 800,000.00 440,000.00 43,000.00 1,283,000.00
รวมทั้งสิ้น(บาท) 25 10,000,000,00 5,500,000.00 537,500.00 16,037,500.00
หมายเหตุ: ยอดเงินในระบบสามมิติ จะประกอบด้วย
(1). ค่าบริหารจัดการ ตำบลละ 21,500 บาท (50%) (2). ค่าจ้างเหมาบริการ เดือนกุมภาพันธ์ ตำบลละ 220,000 บาท (3). ค่าดำเนินกิจกรรมตำบลละ 400,000 บาท (50%)
รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์(Digitizing Government Data)
ลำดับ สถานที่ปฏิบัติงาน(หน่วยราชการ) รายละเอียด
1 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายกานต์พิชชา เลาวกุล นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต 086-654-4875
2 นายอิษยา งามสอาด นางกมลชนก กำเนิดนก 088-815-1018
3 นายญาณกร ทองเกิด นางกมลชนก กำเนิดนก 088-815-1018
4 นางสาวใกล้รุ่ง สุขสวัสดิ์ ดร.เอกชัย โกมลกิตติ์ 081-088-5517
2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวปัทมวดี เปรมกาศ ดร.เอกชัย โกมลกิตติ์ 081-088-5517
2 นางสาวธิดารัตน์ ถิตย์ประเสริฐ นายวัชระ จุ้ยเจ๊ก 086-935-5716
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวโสถิดา ดานุ่ม นางสาวขนิษฐา สนคุ้ม 084-677-3386
2 นางสาวมนฑกานต์ เดชอิ่ม นางสาวขนิษฐา สนคุ้ม 084-677-3386
3 นายบุรยกฤต สะอาด นางสาวขนิษฐา สนคุ้ม 084-677-3386
4 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวปนัดดา ใจรื่น นางสาวขนิษฐา สนคุ้ม 084-677-3386
2 นางสาวณัฐนรี จันทร์ทป นางสาวขนิษฐา สนคุ้ม 084-677-3386
3 นางสาวณัฐมน เจตบุตร นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต 086-654-4875
4 นางสาวกุลภรณ์ เกษน้อย นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต 086-654-4875
5 นางสาวมนัญชยา ภู่ระโหง นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต 086-654-4875
6 นางสาวนัทธมล ภักดีเงิน นายชัชพล สำเริงฤทธิ์ 055-964-822
7 นายมนตรี กาศณัญกรณ์ นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย 055-961-201
5 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายทวีศักดิ์ แสงโชติ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ 055-963-747
2 นางสาวชนิดา ชมสวนสวรรค์ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ 055-963-747
3 นางสาวศนิอร น้อยใจดี นางสาวศรัณย์รัตน์ ดารารัตน์ 086-933-9107
4 นายปฏิพล แสนสุข นางสาวศรัณย์รัตน์ ดารารัตน์ 086-933-9107
6 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายธนกร พุ่มสีโล นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย 055-961-201
2 นางสาวกนกวรรณ เดือนหงาย นายวัชระ จุ้ยเจ็ก 086-935-5716
3 นางสาวนัชชา ฟองกระจาย นายวัชระ จุ้ยเจ็ก 086-935-5716
7 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวศิริรัตน์ สว่างทิตย์ นายวัชระ จุ้ยเจ๊ก 086-935-5716
8 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวณิชมน ยศปัญญา นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ 080-505-2431
2 นายสุทธิภัทร ชิงชัย นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ 080-505-2431
9 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวรสมนฑ์ กิจรุ่งเรืองวัฒนะ นางกมลชนก กำเนิดนก 088-815-1018-5
2 นายนธวัฒน์ ยอดแก้ว นางกมลชนก กำเนิดนก 088-815-1018-5
3 นางสาวกนกวรรณ ยาจำปา นางกมลชนก กำเนิดนก 088-815-1018-5
10 ศูนย์ดำรงธรรม จ.พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายปิยพัทธ์ ศรีพยัคฆ์ นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
2 นางสาวภัทรอาภา พุ่มทอง นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
11 ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเมืองพิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายชยานันต์ คำตั๋น นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
2 นางสาวกัญญาณัฐ คำสีสังข์ นางสาวศศิวิมล คำเมือง 083-071-4975
12 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวนุชนารถ เรือนทอง นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ 080-505-2431
2 นางสาวธัณยธรณ์ กิมประโคน นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ 080-505-2431
13 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายไชยวัฒน์ เพ็งคุ้ม นางจิตตรีพร คล้ายแท้ 055-963-747
2 นางสาวนันชนา เจียมเกตุ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ 055-963-747
14 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวประกายดาว วิเขียรแสน นางสาวชนิษฐา สนคุ้ม 084-688-3386
2 นางสาวทิพย์วัลย์ พันมา นางสาวชนิษฐา สนคุ้ม 084-688-3386
15 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวกมลรัตน์ ชัยอินทร์ นางสาวชนิษฐา สนคุ้ม 084-688-3386
16 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวณัฐวดี มาไกล นายชัชพล สำเริงฤทธิ์ 055-964-822
2 นางสาวสิริ คำน้ำปาด นายชัชพล สำเริงฤทธิ์ 055-964-822
17 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวมาริษา จันทอง นายชัชพล สำเริงฤทธิ์ 055-964-822
18 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายศรนรินทร์ โหนนา นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย 055-961-201
19 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นายชัชวาล อ่อนเส็ง นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย 055-961-201
ที่มาข้อมูล: หนังสือขอส่งตัวผู้ปฏิบัติงานฯหน่วยงานราชการ คลิกดูข้อมูลรายละเอียด
เบอร์โทรติดต่อ-หน่วยกลาง
ลำดับ ชื่อผู้ประสานงาน ประสานงานเรื่อง อีเมล์ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ
1 ศิรัสก์ ศิริสวัสดิ์ การจ้างงาน 18 ตำแหน่ง sirat.ohec@gmail.com 02-610-5330 087-028-4823
2 คุณกิต การจ้างงาน 2ตำแหน่ง - - 089-490-9181
3 ชัยวัฒน์ อนันต์กาญจนกุล การจ้างงาน rockmelt13@gmail.com - 084-699-9767
4 ศศิรัตน์ อินทร์สุวรรณ งบประมาณ sasirat2502@gmail.com - 089-484-9135
5 พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ตัวชี้วัด punpermsak@windowslive.com - 081-123-0087
6 โสภณ งอกอ่อน พื้นที่ ijew.mua@gmail.com - 081-174-1987
7 กีรติ แก้วสัมฤทธิ์ การรายงานผล Geeratik@hotmail.com 02-039-5547 -
8 สุพนิดา อารยเมธี PBM Supanida@most.go.th 02-333-3820 -
9 นภาพร อาร์มสตรอง การติดตามและประเมินผล Armstrongaom@hotmail.com - 085-485-5779
10 ณัฏฏพล จัดทำMOUเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง - 02-610-5331 -
เบอร์โทรติดต่อ-ผู้ประสานงานแต่ละสถาบัน(เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง)
ลำดับ สถาบัน ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ อีเมล์
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ อ้อย ประยูรคำ 055-962777 oiyp@nu.ac.th
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศุภกิจ 089-6999100 supakity@nu.ac.th
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ประสานงานของ รศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ จักรพันธ์ บุญเม่น - tae_jakkaphan@hotmail.com
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธาณสุขศาสตร์ อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน - nnoosorn@yahoo.com
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นายชัชพล สำเริงฤทธิ์ 055-964822 chatchaphons@nu.ac.th
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร - - looney_tune@hotmail.com
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กองนโยบายและแผน - 056-717112 plan_PCRU@hotmail.co.th
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - - plan.nsru96@gmail.com
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี - 081-9717779หรือ055-411096 ต่อ 1652-1654 plan.uru@gmail.com
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช - fugith@hotmail.com
11 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูรัตนสุตาภรณ์ 093-136-4790 TANDEJ@hotmail.com
12 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร นายปริญญา นิกรกุล 083-3397197 parinya555@msn.com
13 อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ - thanagorn_s@hotmail.com
14 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดตาก - - amnajnrms@gmail.com
15 มหาวิทยาลัยมหิดล ณัฐวดี เจนสิริผล - nuttawadee.jen@mahidol.ac.th
16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสุชีรา จรรยามั่น 087-971-2890 psdsrj@ku.ac.th และ budget@ku.th
เบอร์โทรติดต่อ-หน่วยงานราชการที่ต้องการผู้รับจ้างฯ(ม.นเรศวร)
ลำดับ จังหวัด ส่วนราชการ ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ จำนวนบัณฑิตที่ส่งไปยังส่วนราชการ
1 จังหวัดพิษณุโลก กรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าแดง 081-8221492 27
2 จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมที่ดิน ผอ.อำนวยการ 055-322740 4
3 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ดำรงธรรม คุณอธิปไตย 081-7853805 16
4 จังหวัดสุโขทัย สำนักงานประกันสังคม คุณประสงส์ 081-7853850 2
5 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผอ.ประเสริฐศักดิ์ แสงสิทธา 098-2847981 1