ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
แสดงข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตร จ.เชียงใหม่ ปี 2562(ทั้งหมด)
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ลำไย - 309,144 277,219 - 897
ข้าวนาปี 439,084 432,768 272,841 621 630
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 172,479 172,370 130,222 755 755
ข้าวนาปรัง 139,730 138,831 93,339 668 672
หอมแดง 14,194 14,170 36,110 2,544 2,548
กระเทียม 28,598 28,176 33,631 1,176 1,194
หอมหัวใหญ่ 7,515 7,496 25,085 3,338 3,346
ลิ้นจี่ - 45,658 24,044 - 527
ยางพารา - 22,253 4,028 - 181
กาแฟ - 21,028 2,923 - 139
ปาล์มน้ำมัน - 1,641 1,794 - 1,093
เงาะ - 1,575 1,169 - 742
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 1,542 1,540 1,144 742 743
ข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปีล่าสุด
พืชเกษตร
2558
2559
2560
2561
2562
ข้าวนาปี
258,502
269,825
-
-
272,841
ข้าวนาปรัง
75,322
38,893
85,642
86,089
93,339
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1
96,365
120,834
127,371
133,541
130,222
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
170
831
1,076
769
1,144
อ้อยส่งโรงงาน
25,384
-
-
-
-
มันสำปะหลังโรงงาน
7,172
6,994
4,562
5,183
-
ถั่วเหลือง รุ่น1
376
97
117
115
-
ถั่วเหลือง รุ่น2
1,090
1,185
1,401
1,629
-
ปาล์มน้ำมัน
1,320
1,406
1,708
1,166
1,794
หอมหัวใหญ่
28,020
32,786
22,923
26,356
25,085
หอมแดง
26,702
15,907
24,337
36,771
36,110
กระเทียม
33,680
32,136
31,111
31,111
33,631
ลำไย
263,287
205,423
254,219
286,085
277,219
ลิ้นจี่
27,016
19,180
25,348
24,130
24,044
เงาะ
1,210
1,229
1,118
1,084
1,169
ยางพารา
1,634
1,596
3,454
4,141
4,028
กาแฟ
3,257
3,199
2,787
2,921
2,923

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม