ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดเชียงราย ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
แสดงข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตร จ.เชียงราย ปี 2562
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 355,927 355,660 269,437 757 758
ข้าวนาปี 1,214,341 1,159,186 684,166 563 590
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 32,937 32,909 24,571 746 747
ลำไย - 137,221 73,131 - 533
ข้าวนาปรัง 427,440 424,899 291,705 682 687
ยางพารา - 291,245 66,113 - 227
ลำไย - 137,221 73,131 - 533
ลิ้นจี่ - 17,615 4,474 - 254
ปาล์มน้ำมัน - 11,872 18,093 - 1,524
กระเทียม 2,672 2,646 2,335 874 882
หอมแดง 546 543 810 1,484 1,492
กาแฟ - 38,257 4,820 - 126
เงาะ - 5,955 4,698 - 789
ลองกอง - 1,212 372 - 307
มังคุด - 396 113 - 285
ข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตรจังหวัดเชียงราย 5 ปีล่าสุด
พืชเกษตร
2558
2559
2560
2561
2562
ข้าวนาปี
663,308
668,575
-
-
684,166
ข้าวนาปรัง
310,678
193,380
271,209
283,828
291,705
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1
251,954
270,513
264,150
271,318
269,437
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
11,339
13,080
25,271
28,161
24,571
มันสำปะหลังโรงงาน
217,040
213,643
190,889
160,065
-
ปาล์มน้ำมัน
8,184
12,941
16,696
18,588
18,093
หอมหัวใหญ่
4,679
4,770
4,988
5,930
5,732
หอมแดง
690
578
622
790
810
กระเทียม
1,887
1,682
2,244
2,244
2,335
ลำไย
64,996
43,153
63,315
66,156
73,131
ลิ้นจี่
5,899
4,832
5,408
5,650
4,474
มังคุด
98
91
96
58
113
เงาะ
6,525
2,633
4,474
4,247
4,698
ลองกอง
297
411
351
290
372
ยางพารา
39,043
41,148
51,741
58,809
66,113
กาแฟ
4,070
4,355
4,227
4,922
4,820

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม