ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดกำแพงเพชร ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
แสดงข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตร จ.กำแพงเพชร ปี 2562(ทั้งหมด)
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวนาปี 1,188,417 1,177,583 716,253 608.24
ข้าวนาปรัง 618,684 617,670 389,369 630.38
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 46,775 46,745 33,163 709.44
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 37,998 37,922 30,208 796.58
ลำไย 0 6,672 4,243 635.94
ข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 5 ปีล่าสุด
พืชเกษตร
2558
2559
2560
2561
2562
ข้าวนาปี
647,951
705,914
-
-
716,253
ข้าวนาปรัง
364,480
145,637
364,575
391,664
389,369
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1
21,047
33,658
34,783
39,695
33,163
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
5,775
10,101
28,228
29,902
30,208
อ้อยส่งโรงงาน
6,231,226
-
-
-
-
มันสำปะหลังโรงงาน
2,667,934
2,337,078
2,407,241
2,341,292
-
ถั่วเหลือง รุ่น1
24
12
20
46
-
ถั่วเหลือง รุ่น2
398
179
259
314
-
ปาล์มน้ำมัน
3,668
3,899
6,890
9,157
7,734
ลำไย
2,957
1,982
2,848
3,791
4,243
มะนาว
19,612
-
-
-
-
ยางพารา
1,457
3,131
3,290
3,492
3,691

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม