ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดลำปาง ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
แสดงข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตร จ.ลำปาง ปี 2562
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวนาปี 431,887 426,350 228,733 530 536
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 168,580 168,438 124,412 738 739
ข้าวนาปรัง 38,301 38,190 21,532 562 564
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 22,542 22,534 16,816 746 746
ลำไย - 19,433 6,999 - 360
กระเทียม 5,942 5,915 4,831 813 817
ยางพารา - 31,968 3,485 - 109
ปาล์มน้ำมัน - 2,123 2,140 - 1,008
ลิ้นจี่ - 2,428 877 - 361
หอมแดง 771 769 867 1,125 1,127
กาแฟ - 5,035 650 - 129
ข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตรจังหวัดลำปาง 5 ปีล่าสุด
พืชเกษตร
2558
2559
2560
2561
2562
ข้าวนาปี
431,887
426,350
228,733
530
536
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1
168,580
168,438
124,412
738
739
ข้าวนาปรัง
38,301
38,190
21,532
562
564
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
22,542
22,534
16,816
746
746
ลำไย
-
19,433
6,999
-
360
กระเทียม
5,942
5,915
4,831
813
817
ยางพารา
-
31,968
3,485
-
109
ปาล์มน้ำมัน
-
2,123
2,140
-
1,008
ลิ้นจี่
2,428
877
-
-
361
หอมแดง
771
769
867
1,125
1,127
กาแฟ
-
5,035
650
-
129

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม