ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดลำพูน ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
แสดงข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตร จ.ลำพูน ปี 2562
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ลำไย - 269,469 249,299 - 925
ข้าวนาปี 117,736 116,227 72,865 619 627
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 78,501 78,400 58,719 748 749
หอมแดง 6,058 5,997 12,855 2,122 2,144
ข้าวนาปรัง 16,962 16,918 12,084 712 714
กระเทียม 4,612 4,565 4,552 987 997
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 1,132 1,132 883 780 780
ยางพารา - 5,540 875 - 158
ปาล์มน้ำมัน - 773 870 - 1,125
ข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตรจังหวัดลำพูน 5 ปีล่าสุด
พืชเกษตร
2558
2559
2560
2561
2562
ข้าวนาปี
61,971
70,955
-
-
72,865
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1
57,794
55,789
58,195
58,412
58,719
ข้าวนาปรัง
9,421
5,191
11,947
12,562
12,084
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
-
-
473
908
883
มันสำปะหลังโรงงาน
12,270
10,167
11,726
11,068
-
ปาล์มน้ำมัน
323
513
1,245
1,385
870
หอมแดง
11,520
10,579
9,354
12,558
12,855
ลำไย
149,415
122,809
228,352
250,470
249,299
กระเทียม
3,624
3,235
3,481
3,481
4,552
ยางพารา
372
404
596
811
875
ปาล์มน้ำมัน
323
513
1,245
1,385
870
หอมแดง
11,520
10,579
9,354
12,558
12,855

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม