ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
แสดงข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตร จ.แม่ฮ่องสอน ปี 2562(ทั้งหมด)
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวนาปี 168,943 165,057 70,905 420 430
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 63,185 63,098 45,809 725 726
กระเทียม 28,598 28,176 33,631 1,176 1,194
หอมแดง 991 988 1,867 1,884 1,890
กาแฟ - 4,526 602 - 133
ข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปีล่าสุด
พืชเกษตร
2558
2559
2560
2561
2562
ข้าวนาปี
168,943
165,057
70,905
420
430
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1
63,185
63,098
45,809
725
726
กระเทียม
18,855
18,751
20,703
1,098
1,104
หอมแดง
991
988
1,867
1,884
1,890
กาแฟ
-
4,526
602
-
133
ยางพารา
-
2,157
246
-
114
ลำไย
-
341
226
-
663
ลิ้นจี่
-
214
70
-
327
นาปรัง
77
77
44
571
571
เงาะ
-
116
41
-
353

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม