ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดนครสวรรค์ ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
แสดงข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตร จ.นครสวรรค์ ปี 2562(ทั้งหมด)
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวนาปี 2,302,768 2,273,197 1,359,065 597.87
ข้าวนาปรัง 785,462 784,140 490,479 625.5
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 215,025 214,825 164,279 764.71
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 74,675 74,625 60,188 806.54
หอมหัวใหญ่ 765 741 2,873 3,877
ข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ 5 ปีล่าสุด
พืชเกษตร
2558
2559
2560
2561
2562
ข้าวนาปี
1,175,899
1,104,562
-
-
1,359,065
ข้าวนาปรัง
360,962
120,007
419,234
530,502
490,479
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1
111,635
147,357
161,126
168,956
164,279
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
14,926
17,063
50,810
61,032
60,188
อ้อยส่งโรงงาน
8,506,665
-
-
-
-
มันสำปะหลังโรงงาน
1,363,349
1,244,435
1,143,806
1,162,185
-
ปาล์มน้ำมัน
534
589
1,628
2,130
1,881
มะพร้าว
-
-
-
170
187
หอมหัวใหญ่
2,201
1,931
2,252
2,954
2,873
มะนาว
397
-
-
-
-
ยางพารา
427
428
639
991
1,006

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม