ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดน่าน ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
แสดงข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตร จ.น่าน ปี 2562
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 634,861 634,703 436,150 687 687
ข้าวนาปี 268,451 266,414 139,972 521 525
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 30,547 30,541 24,804 812 812
ลำไย - 35,684 22,286 - 625
ข้าวนาปรัง 7,286 7,273 4,228 580 581
ยางพารา - 226,125 36,406 - 161
ลิ้นจี่ - 17,779 4,320 - 243
ปาล์มน้ำมัน - 3,868 2,561 - 662
กระเทียม 911 911 533 585 585
หอมแดง 189 189 230 1,217 1,217
กาแฟ - 4,168 483 - 116
เงาะ - 6,163 2,989 - 485
ข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตรจังหวัดน่าน 5 ปีล่าสุด
พืชเกษตร
2558
2559
2560
2561
2562
ข้าวนาปี
100,838
114,372
-
-
139,972
ข้าวนาปรัง
2,670
2,315
5,780
4,020
4,228
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1
460,195
434,818
422,039
432,228
436,150
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
15,151
16,984
23,335
25,394
24,804
มันสำปะหลังโรงงาน
5,813
5,584
10,709
19,712
-
ถั่วเหลือง รุ่น1
136
69
99
171
-
ถั่วเหลือง รุ่น2
2,305
1,749
3,442
2,956
-
ปาล์มน้ำมัน
993
1,681
1,942
2,593
2,561
หอมแดง
221
151
216
219
230
กระเทียม
347
288
518
518
533
ลำไย
16,452
16,240
24,279
21,578
22,286
ลิ้นจี่
4,909
2,505
4,481
4,551
4,320
เงาะ
3,969
3,571
399
1,025
2,989
ยางพารา
14,491
15,276
21,476
31,112
36,406
กาแฟ
326
378
436
497
483

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม