ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดพะเยา ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
แสดงข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตร จ.พะเยา ปี 2562
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 227,131 226,979 173,301 763 764
ข้าวนาปี 623,362 599,649 327,239 525 546
ข้าวนาปรัง 63,953 63,315 40,307 630 637
ยางพารา - 159,143 34,534 - 217
ลำไย - 57,562 32,509 - 565
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 25,426 25,426 19,705 775 775
หอมแดง 9,298 9,019 10,897 1,172 1,208
ลิ้นจี่ - 12,303 6,528 - 531
กระเทียม 7,137 6,709 5,124 718 764
ปาล์มน้ำมัน - 2,671 3,053 - 1,143
เงาะ - 334 270 - 808
กาแฟ - 1,123 112 - 100
ข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตรจังหวัดพะเยา 5 ปีล่าสุด
พืชเกษตร
2558
2559
2560
2561
2562
ข้าวนาปี
291,010
275,846
-
-
327,239
ข้าวนาปรัง
34,800
16,573
37,397
39,206
40,307
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1
158,918
163,762
170,426
181,197
173,301
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
7,224
12,699
22,050
21,439
19,705
มันสำปะหลังโรงงาน
37,829
44,661
39,257
76,568
-
ถั่วเหลือง รุ่น2
198
38
125
125
-
ปาล์มน้ำมัน
1,691
2,131
3,314
4,232
3,053
หอมแดง
20,165
9,124
7,860
8,838
10,897
กระเทียม
5,158
3,367
4,884
4,884
5,124
ลำไย
28,826
22,482
31,347
29,902
32,509
ลิ้นจี่
8,824
2,300
7,904
6,889
6,528
เงาะ
87
106
210
245
270
ยางพารา
16,441
18,678
26,112
31,051
34,534
กาแฟ
108
104
99
105
112

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม