ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
แสดงข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562(ทั้งหมด)
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวนาปี 1,063,814 1,050,270 595,264 560 567
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 768,859 748,620 577,413 751 771
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 99,716 99,631 85,855 861 862
ข้าวนาปรัง 42,528 42,446 25,172 592 593
ปาล์มน้ำมัน - 8,524 10,306 - 1209
ยางพารา - 59,753 8,007 - 134
หอมแดง 3,107 3,088 5,978 1,924 1,936
กระเทียม 1,441 1,440 1,360 944 944
ลิ้นจี่ - 695 331 - 476
เงาะ - 75 57 - 760
มะพร้าว - 355 308 - 868
กาแฟ - 379 16 - 42
ข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ปีล่าสุด
พืชเกษตร
2558
2559
2560
2561
2562
ข้าวนาปี
523,226
582,938
-
-
595,264
ข้าวนาปรัง
21,379
11,300
23,199
23,273
25,172
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1
491,110
551,542
578,431
561,616
577,413
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
53,887
39,241
59,774
79,187
85,855
อ้อยส่งโรงงาน
4,645,608
-
-
-
-
มันสำปะหลังโรงงาน
691,259
739,711
723,888
672,883
-
ถั่วเหลือง รุ่น2
69
11
-
-
-
ปาล์มน้ำมัน
2,634
3,051
6,901
10,708
10,306
มะพร้าว
-
-
-
296
308
หอมแดง
9,916
3,662
5,444
6,590
5,978
กระเทียม
1,035
1,080
1,312
1,312
1,360
มันฝรั่ง
75
-
-
-
-
มันฝรั่งโรงงาน
75
68
31
44
-
สับปะรด
54
-
-
-
-
สับปะรดโรงงาน
-
-
6,383
-
-
ลิ้นจี่
319
292
325
339
331
เงาะ
54
46
53
48
57
มะนาว
310
-
-
-
-
ยางพารา
3,402
3,680
5,346
7,094
8,007
กาแฟ
13
12
8
13
16

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม