ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดพิจิตร ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
แสดงข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตร จ.พิจิตร ปี 2562(ทั้งหมด)
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวนาปี 1,568,744 1,515,119 910,583 580 601
ข้าวนาปรัง 765,711 763,745 468,373 612 613
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 20,206 20,179 14,407 713 714
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 22,403 22,386 16,511 737 738
ปาล์มน้ำมัน - 286 386 - 1,350
ข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตรจังหวัดพิจิตร 5 ปีล่าสุด
พืชเกษตร
2558
2559
2560
2561
2562
ข้าวนาปี
858,233
919,785
-
-
910,583
ข้าวนาปรัง
363,114
197,004
423,604
475,533
468,373
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1
7,662
16,397
14,151
14,893
14,407
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
4,498
4,896
13,888
16,355
16,511
อ้อยส่งโรงงาน
660,300
-
-
-
-
มันสำปะหลังโรงงาน
78,561
73,852
67,670
49,435
-
ถั่วเหลือง รุ่น2
129
39
39
48
-
ปาล์มน้ำมัน
206
261
361
394
386
มะพร้าว
-
-
-
52
56
มะนาว
10,229
-
-
-
-
ยางพารา
88
113
147
257
295

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม