ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดพิษณุโลก ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
แสดงข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตร จ.พิษณุโลก ปี 2562(ทั้งหมด)
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวนาปี 1,340,357 1,300,146 741,372 553 570
ข้าวนาปรัง 813,332 810,187 531,454 653 656
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 197,575 197,419 145,810 738 739
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 75,458 75,428 63,234 838 838
ยางพารา - 268,366 45,891 - 171
ปาล์มน้ำมัน - 14,548 22,244 - 1,529
เงาะ - 1,300 1,417 - 1,090
ลำไย - 2,694 1,331 - 494
ทุเรียน - 864 452 - 523
มะพร้าว - 321 314 - 978
กาแฟ - 361 9 - 25
ข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 5 ปีล่าสุด
พืชเกษตร
2558
2559
2560
2561
2562
ข้าวนาปี
659,987
747,444
-
-
741,372
ข้าวนาปรัง
282,481
195,034
449,555
558,955
531,454
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1
138,776
126,250
141,307
147,951
145,810
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
35,298
35,245
46,877
61,383
63,234
อ้อยส่งโรงงาน
1,590,684
-
-
-
-
มันสำปะหลังโรงงาน
529,120
491,566
492,706
506,638
-
ถั่วเหลือง รุ่น1
5
3
19
102
-
ถั่วเหลือง รุ่น2
19
125
226
303
-
ปาล์มน้ำมัน
8,161
10,024
16,422
21,933
22,244
มะพร้าว
-
-
-
293
314
สับปะรด
1,892
100,834
-
-
-
สับปะรดโรงงาน
93,858
100,834
112,228
117,975
-
ทุเรียน
373
251
327
326
452
ลำไย
1,521
933
1,297
1,370
1,331
เงาะ
1,472
1,354
1,249
1,317
1,417
มะนาว
504
-
-
-
-
ยางพารา
15,639
16,601
32,314
40,035
45,891
กาแฟ
10
7
6
7
9

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม