ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดแพร่ ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
แสดงข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตร จ.แพร่ ปี 2562
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ลำไย - 4,060 1,259 - 310
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 242,772 242,620 169,455 698 698
ข้าวนาปี 294,660 292,717 167,783 569 573
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 42,002 41,997 36,668 873 873
ข้าวนาปรัง 38,319 38,168 23,170 605 607
ยางพารา - 22,196 3,329 - 150
ลำไย - 4,060 1,259 - 310
ลองกอง - 1,759 966 - 549
ปาล์มน้ำมัน - 1,483 439 - 296
กระเทียม 374 374 199 532 532
หอมแดง 53 53 43 811 811
กาแฟ - 1,329 146 - 110
ทุเรียน - 673 297 - 441
ข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตรจังหวัดแพร่ 5 ปีล่าสุด
พืชเกษตร
2558
2559
2560
2561
2562
ข้าวนาปี
258,502
269,825
-
-
272,841
ข้าวนาปรัง
75,322
38,893
85,642
86,089
93,339
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1
96,365
120,834
127,371
133,541
130,222
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
170
831
1,076
769
1,144
อ้อยส่งโรงงาน
25,384
-
-
-
-
มันสำปะหลังโรงงาน
7,172
6,994
4,562
5,183
-
ถั่วเหลือง รุ่น1
376
97
117
115
-
ถั่วเหลือง รุ่น2
1,090
1,185
1,401
1,629
-
ปาล์มน้ำมัน
1,320
1,406
1,708
1,166
1,794
หอมหัวใหญ่
28,020
32,786
22,923
26,356
25,085
หอมแดง
26,702
15,907
24,337
36,771
36,110
กระเทียม
33,680
32,136
31,111
31,111
33,631
ลำไย
263,287
205,423
254,219
286,085
277,219
ลิ้นจี่
27,016
19,180
25,348
24,130
24,044
เงาะ
1,210
1,229
1,118
1,084
1,169
ยางพารา
1,634
1,596
3,454
4,141
4,028
กาแฟ
3,257
3,199
2,787
2,921
2,923

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม