ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดสุโขทัย ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
แสดงข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตร จังหวัดสุโขทัย ปี 2562(ทั้งหมด)
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวนาปี 1,037,337 1,001,294 585,555 564 585
ข้าวนาปรัง 482,652 478,883 287,315 595 600
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 50,782 50,747 35,141 692 692
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 16,245 16,213 12,249 754 756
ปาล์มน้ำมัน - 8,119 6,065 - 747
ทุเรียน - 6,142 4,766 - 776
ยางพารา - 26,895 4,411 - 164
ลองกอง - 3,533 2,463 - 697
ลำไย - 1,265 614 - 485
เงาะ - 778 508 - 653
หอมแดง 67 67 149 2,224 2224
ข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตรจังหวัดสุโขทัย 5 ปีล่าสุด
พืชเกษตร
2558
2559
2560
2561
2562
ข้าวนาปี
479,794
534,346
-
-
585,555
ข้าวนาปรัง
290,251
123,257
338,122
369,231
287,315
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1
24,814
33,207
33,166
34,538
35,141
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
7,109
4,629
11,082
12,247
12,249
อ้อยส่งโรงงาน
2,445,964
-
-
-
-
มันสำปะหลังโรงงาน
217,635
225,001
240,050
268,186
-
ถั่วเหลือง รุ่น1
1,340
468
546
600
-
ถั่วเหลือง รุ่น2
1,114
758
791
971
-
ปาล์มน้ำมัน
3,627
5,547
3,487
4,944
6,065
หอมแดง
44
86
97
139
149
สับปะรด
1,424
-
-
-
-
ทุเรียน
6,982
138
2,784
4,311
4,766
ลำไย
717
351
572
597
614
เงาะ
751
514
2,134
549
508
ลองกอง
1,732
1,985
1,887
2,246
2,463
มะนาว
1,708
-
-
-
-
ยางพารา
2,452
2,739
3,372
3,968
4,411

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม