ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดตาก ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
แสดงข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตร จังหวัดตาก ปี 2562(ทั้งหมด)
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 532,775 532,618 387,860 728 728
ข้าวนาปี 276,388 271,881 119,200 431 438
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 32,450 32,445 28,491 878 878
ลำไย - 18,234 13,834 - 759
ข้าวนาปรัง 13,881 13,805 7,637 550 553
กระเทียม 3,424 3,421 2,619 765 766
ปาล์มน้ำมัน - 2,103 2,349 - 1,117
หอมแดง 889 888 1,892 2,128 2,131
ยางพารา - 11,245 1,855 - 165
มะพร้าว - 977 867 - 887
กาแฟ - 3,142 261 - 83
ข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตรจังหวัดตาก 5 ปีล่าสุด
พืชเกษตร
2558
2559
2560
2561
2562
ข้าวนาปี
87,351
90,979
119,200
ข้าวนาปรัง
5,146
925
5,347
7,189
7,637
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1
337,137
347,312
377,094
375,040
387,860
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
17,951
8,651
26,634
30,278
28,491
อ้อยส่งโรงงาน
99,362
-
-
-
-
มันสำปะหลังโรงงาน
568,650
498,004
461,308
451,612
-
ถั่วเหลือง รุ่น1
120
108
237
234
-
ถั่วเหลือง รุ่น2
1,167
1,407
1,353
1,496
-
ปาล์มน้ำมัน
1,390
1,802
2,029
1,547
2,349
มะพร้าว
-
-
-
832
867
หอมแดง
2,000
2,458
1,990
1,865
1,892
กระเทียม
3,223
3,066
2,526
2,526
2,619
มันฝรั่ง
44,818
-
-
-
-
มันฝรั่งโรงงาน
44,818
37,471
30,887
40,552
ลำไย
11,056
8,081
11,459
13,474
13,834
ลิ้นจี่
8
9
-
-
-
มะนาว
2,143
ยางพารา
971
977
1,420
1,645
1,855
กาแฟ
184
164
222
244
261

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม