ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
แสดงข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562(ทั้งหมด)
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวนาปี 570,801 566,575 342,255 600 604
ข้าวนาปรัง 296,530 295,750 196,253 662 664
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 165,844 165,694 115,593 697 698
ทุเรียน 35,405 31,086 - - 878
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 31,263 31,261 24,854 795 795
ลองกอง 25,022 13,387 - - -
หอมแดง 3,280 3,270 7,738 2,359 2,366
ปาล์มน้ำมัน - 3,721 4,123 - 1,108
ยางพารา - 16,230 2,207 - 136
ลำไย - 2,149 741 - 345
เงาะ - 1,124 257 - 229
กาแฟ - 1,230 116 - 94
กระเทียม 67 67 50 746 746
ข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 ปีล่าสุด
พืชเกษตร
2558
2559
2560
2561
2562
ข้าวนาปี
244,069
322,086
-
-
342,255
ข้าวนาปรัง
129,977
40,367
205,148
209,403
196,253
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1
78,197
100,648
110,571
113,929
115,593
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
7,879
12,880
20,036
24,318
24,854
อ้อยส่งโรงงาน
1,069,333
-
-
-
-
มันสำปะหลังโรงงาน
95,413
92,720
80,998
85,697
-
ถั่วเหลือง รุ่น1
103
46
26
6
-
ถั่วเหลือง รุ่น2
213
150
89
80
-
ปาล์มน้ำมัน
2,486
3,431
3,754
3,452
4,123
หอมแดง
6,811
6,322
6,828
7,483
7,738
กระเทียม
40
47
46
46
50
สับปะรด
238
51,400
-
-
-
สับปะรดโรงงาน
38,525
51,400
89,289
71,908
-
ทุเรียน
9,416
4,480
28,912
30,583
31,086
ลำไย
2,143
763
663
722
741
เงาะ
237
221
248
266
257
ลองกอง
4,717
4,757
10,828
12,005
13,387
ยางพารา
924
1,005
1,390
1,830
2,207
กาแฟ
5
15
17
32
116

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม