ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสูงสุด 5 ลำดับแรกของจังหวัดอุทัยธานี ปีพ.ศ.2562
หน่วย : ตัน
แสดงข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตร จ.อุทัยธานี ปี 2562(ทั้งหมด)
พืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก(กก./ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก./ไร่)
ข้าวนาปี 495,829 487,973 317,638 641 651
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 103,442 103,348 91,339 883 884
ข้าวนาปรัง 91,575 90,907 59,601 651 656
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 22,745 22,727 19,424 854 855
ปาล์มน้ำมัน - 9,293 11,365 - 1,223
ข้อมูลผลผลิตพืชทางการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี 5 ปีล่าสุด
พืชเกษตร
2558
2559
2560
2561
2562
ข้าวนาปี
275,664
288,128
-
-
317,638
ข้าวนาปรัง
64,283
41,892
123,694
103,882
59,601
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1
74,604
95,769
90,153
95,530
91,339
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2
6,382
6,232
15,837
19,481
19,424
อ้อยส่งโรงงาน
3,989,196
มันสำปะหลังโรงงาน
534,945
502,616
513,444
487,963
-
ปาล์มน้ำมัน
6,431
7,237
8,607
12,414
11,365
สับปะรด
71
44,624
สับปะรดโรงงาน
44,624
44,624
85,736
54,365
เงาะ
90
63
47
68
63
มะนาว
578
-
-
-
-
ยางพารา
2,977
3,450
3,626
4,918
5,206

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.บุญส่ง กวยเงิน

เจ้าหน้าที่วิจัย

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม