แจ้งความต้องการเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

การนำเข้าข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่นี้จัดทำขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการด้วยระบบฐานข้อมูล
2. เพื่อบูรณาการความต้องการเชิงพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง(อว. ส่วนหน้า)
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้อย่างตรงประเด็น
ชื่อ-นามสกุล
กรุณากรอกชื่อ
โทรศัพท์
อีเมล
หน่วยงาน
กรุณากรอกชื่อหน่วยงาน
ประเด็นปัญหา
หัวข้อเรื่อง
ความต้องการเชิงพื้นที่
อำเภอ
กรุณาเลือกอำเภอ
ตำบล
กรุณาเลือกตำบล
รายละเอียด(แบบย่อ) :
กรุณากรอกรายละเอียด
อัพโหลดไฟล์
หากมีผู้ประสานงานที่แตกต่างจากผู้แจ้ง
ขอยืนยันข้อมูล
กรุณายอมรับก่อนบันทึกข้อมูล